Interview met Sebastian Kruis

“Ik wil niemand die zich Nederlander voelt het gevoel geven dat ze er niet bij horen. Ik ben zelf ook een Nederlander die hier niet is geboren en ik hoor er ook bij.‘’ Deze uitspraak van Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de PVV in Den Haag  en persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie van de PVV, lijkt in strijd met het gedachtegoed van de PVV, dat hij als gemeenteraadslid van Den Haag fanatiek uitdraagt. Actueel Nieuws was dan ook benieuwd naar zijn toelichting en nodigde hem daarom in onze serie interviews met interessante mensen uit voor een gesprek over hoe hij bij de PVV terecht kwam, zijn kijk op het migrantenvraagstuk en de problemen waar Den Haag zich voor geplaatst ziet en daarnaast over zijn plannen voor Den Haag.

 Wat was de reden dat je al jong besloot om je bij de PVV aan te melden?

“Toen ik nog jong was wilde ik eigenlijk helemaal niet in de politiek, ik had er zelfs nog nooit over nagedacht, ik wilde heel graag steward worden. Om daar een opleiding voor te volgen ging ik naar een mbo-school in Hoofddorp, waarvoor ik elke dag de bus vanuit Leiden moest nemen. Vaak merkte ik, als ik in die bus stapte, dat veel mensen het niet prettig vonden als ik naast ze ging zitten, of dat mensen hun tas naast zich op de stoel legden. Het was ongeveer anderhalf jaar na de moord op Theo van Gogh en de gemeenten waar de bus doorheen reed staan er niet echt bekend om dat er veel allochtonen wonen. Ik had het gevoel, want ik heb er nooit met die mensen over gesproken, dat het iets te maken had met het feit dat ik er niet Nederlands uitzag. Misschien is dat een vooroordeel van mij naar die mensen toe, maar het viel op dat ze zo bijvoorbeeld niet reageerden als er blanke autochtone jongens instapten. Omdat ik me hierover onprettig voelde, ben ik me er een beetje in gaan verdiepen en tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk lijk op mensen hier in Nederland die bijdragen aan een soort gevoel van onbehagen. 

Die opleiding viel me toch een beetje tegen en daarom ben ik teruggegaan naar mijn middelbare school om daar de havo te doen. Vlak na de zomervakantie van 2006, in september ongeveer, moesten we bij Maatschappijleer een presentatie houden over wat in onze ogen in Nederland het grootste maatschappelijke probleem was. Ik was voor mezelf inmiddels al een tijdje bezig met wat de achtergrond was achter het gedrag van die mensen in de bus en wat ik daar zelf eventueel aan zou kunnen doen, dus ik zag dat als een kans om daarover met mijn klasgenoten iets te delen. In mijn presentatie vertelde ik over het gebrek aan integratie in Nederland en over hoe ook heel veel allochtonen daar zelf onder lijden. Dat had ik denk ik beter niet kunnen doen, want het veroorzaakte een enorme ophef. Er kwamen groepen kinderen van andere scholen naar onze school om mij op te wachten, en ook op school zelf was veel consternatie. Op een gegeven moment moest ik dan ook bij de afdelingsleiding komen uitleggen wat ik nou precies had gezegd.”

Wat zorgde, denk je, voor al die heftige emoties rondom jouw verhaal? 

“Die emoties werden denk ik veroorzaakt door mijn presentatie als geheel. In die tijd was het nog ‘not done’ om over dat soort thema’s te spreken en van mij hadden mensen het waarschijnlijk ook nooit verwacht. Mensen koppelden er direct het idee aan dat ik racistisch zou zijn, wat gewoon echt niet zo is, maar de gedachte dat je een gebrek aan integratie constateert en daar mogelijk ook zelf de dupe van bent, dat konden mensen niet plaatsen. Toen volgde dus dat gesprek met de afdelingsleiding, werd er vanuit school naar mijn moeder gebeld om een signaal af te geven over mijn zogenaamd afwijkende mening en moest ik nog een keer een presentatie houden om een en ander recht te zetten. Die dag heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de PVV. Ik dacht bij mezelf, als dit verhaal zo veel emoties losmaakt, dan is het blijkbaar iets waar ik iets mee moet, als ik zelf zulke dingen heel vervelend vind, dan geldt dat ook voor anderen. Het gros van de allochtonen in Nederland gedraagt zich prima, maar zij zijn wel de dupe van het gedrag van hele grote groepen die dat niet doen en daar kun je, denk ik, wat aan doen. Ik denk zelfs dat het als allochtoon je taak is om op te staan tegen zaken die misgaan met andere allochtonen of migrantengroepen. Als je naar Nederland bent gekomen, waar je echt wel alle kansen krijgt, dan moet je je ook voor dit land inzetten en als je ziet dat mensen dat niet doen, dan moet je daar ook consequenties aan verbinden.”

Denk je dat de politiek een rol kan spelen in het feit dat mensen soms anderen met een niet-Nederlandse achtergrond met een bepaald vooroordeel tegemoet treden? 

“Nederland is een heel verdraagzaam en gastvrij land. Ik ben zelf eigenlijk verder nooit direct benadeeld omdat ik er anders uitzie dan de autochtone Nederlanders. Waar ik wel een rol zie voor de politiek is, dat ze niet faciliteren dat hele gebieden in Nederland en zeker in de stad Den Haag segregeren, dat er dus een soort enclaves ontstaan met een eigen cultuur, taal en identiteit die soms haaks staat op de Haagse of de Nederlandse cultuur en normen en waarden. Er wordt in de gemeenteraad hier in Den Haag bijna collectief weggekeken van wat er in de Schilderswijk of Transvaal gebeurt, dat is gewoon niet Nederland meer. Ik moet zeggen dat ik wel snap dat mensen het af en toe prettig vinden om in hun omgeving elementen te zien vanuit hun eigen roots, maar dit is echt het andere uiterste. Als je als samenleving zoveel belang hecht aan het feit dat mensen meedoen in de samenleving en aan beheersing van de Nederlandse taal, dan snap ik niet dat we het hier toestaan of zelfs faciliteren dat hele straten, of zelfs stadsdelen niet meer lijken op Den Haag, maar dat daar wordt geadverteerd en dat klanten worden aangesproken in het Arabisch, of in andere talen dan het Nederlands. Ik snap wel dat het makkelijk is en ik heb daarom ook wel eens gezegd, ik bekritiseer die Turkse bakker niet die Turks praat met zijn klanten, maar ik zie misschien wel een rol voor hem weggelegd om met zijn klanten Nederlands te spreken. Als je in het dagelijks leven nooit Nederlands spreekt is het namelijk heel moeilijk om het te leren en als er geen consequenties verbonden zijn aan het niet beheersen van de taal, dan wordt de motivatie heel beperkt. Als ik een motie indien, ‘geen Nederlands, geen uitkering’, dan stemt eigenlijk iedereen in de raad, op Groep de Mos na, die weg. Dan vind ik het moeilijk te begrijpen waarom we tientallen miljoenen vrijmaken voor taalcursussen, want dat werkt voor mij wel twee kanten uit.”

De PVV zet in op assimilatie van allochtonen, kun je iets vertellen over dat begrip en het belang ervan? Wat betekent dat voor jou?

“In mijn optiek is het zo, als je migreert naar een land of woont in een land dat niet oorspronkelijk jouw thuisland is, dat het dan primair van belang is, je aan te passen aan de daar geldende normen en waarden. Natuurlijk mag je wel wat cultuur en gebruiken vanuit je eigen achtergrond of thuissituatie in een ander land meenemen, maar dat heeft wel een bepaalde grens. Ik vind dat als vrouwen hier helemaal ingepakt in een boerka lopen, er niet eens sprake is van integratie. Assimilatie betekent dat je ook echt onze westerse normen en waarden overneemt, die zijn namelijk eigenlijk superieur aan vrijwel alle andere in de wereld en om die reden zou ik dat het liefste zien. De westerse normen en waarden gaan namelijk over gelijkheid, emancipatie en de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Assimileren is daarom eigenlijk ook heel logisch, waarom zou je, als je naar een vrij land als Nederland komt, restricties vanuit een andere cultuur, religie of ideologie meenemen die je vervolgens beperken in je vrijheid hier in Nederland. Je ziet ook dat veel allochtone meisjes niet de vrijheid hebben, pakken of krijgen die bijvoorbeeld Nederlandse meisjes wel hebben. Misschien heb ik zelf wel makkelijk praten, omdat ik opgegroeid ben in een Nederlands gezin, en dus niet te maken heb met culturele gebruiken vanuit een ander land of andere cultuur, maar ik denk toch dat de westerse vrijheid hier dominant zou moeten zijn en dat is het niet, ook in heel veel delen van Den Haag niet.”

Maak je je ook zorgen om de radicalisering van sommige jongeren, die soms allerlei gedachten ventileren die haaks staan op de Nederlandse en eigenlijk ook de Europese normen en waarden?

“Ja, daar maak ik me inderdaad zeer zorgen over! Om een voorbeeld te noemen, hier in Den Haag heb je de As Soennah-moskee, wat een soort salafistisch broeinest is, waar vandaan ook veel Syrië-gangers zijn vertrokken. De vorige burgemeester ging daar gewoon thee drinken. En om met burgemeester Halsema van Amsterdam te spreken, als je met dat soort salafisten contact legt, dan geef je aan de moslimgemeenschap het signaal af dat zulke organisaties legitiem zijn en maak je het voor hen moeilijker zich ervan af te keren. Ik vind dus dat je daar niet moet gaan theedrinken, alle contacten ermee moet verbreken, en alles moet doen om ze te sluiten.”

Wat zijn de plannen van de PVV voor Den Haag?

“We zitten op dit moment met 2 zetels in de gemeenteraad, wat denk ik onze belangrijkste taak is, is in ieder geval de bevolkingsgroei te stoppen. Jaarlijks groeit de bevolking van Den Haag met 6000 mensen, na aftrek van het aantal autochtonen dat vertrekt. De immigratiestromen zijn daarbij zo groot, dat de autochtone bevolking afneemt en de allochtone bevolking groeit, met een dermate groot aantal, dat het volstrekt onhoudbaar is. Den Haag is vol en om de problemen aan te kunnen pakken zijn we gebaat bij het stoppen van de instroom. Als ik dat echter voorstel in de gemeenteraad, is eigenlijk elke keer het hek van de dam, hoewel ik wel merk dat we stapje voor stapje dichterbij komen. In oktober vorig jaar heb ik een motie ingediend om die bevolkingsgroei te stoppen, die bijna een meerderheid haalde. Als je zoiets steeds weer herhaalt en elke keer ook met dezelfde of nieuwe argumenten aantoont dat de stad vol is en dat er iets moet worden gedaan aan die bevolkingsgroei, kun je steeds meer steun vergaren. 

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en daarbij valt er echt iets te kiezen, je kunt het als een soort voldongen feit aannemen dat Den Haag zo verschrikkelijk groeit, en dat gaan faciliteren door steeds meer woningen te bouwen, zoals Links doet, maar je kunt ook stellen dat er mensen teveel zijn en niet perse woningen tekort. Als je namelijk naar de kaart van Den Haag kijkt, dan zie je dat de stad eigenlijk is vol gebouwd. Er zijn nog een aantal groene plekken in het midden, maar dat zijn stadsparken, moeten we die ook op gaan offeren voor woningbouw? In het gebied tussen het Centraal Station en Holland Spoor, het centrumgebied, wil men in de komende tientallen jaren woontorens gaan bouwen, overal staan hijskranen en wordt de hoogte in gebouwd. Dat is zogenaamd de oplossing om snel veel meer mensen te kunnen huisvesten, maar volgens mij zullen die torens de verkeerde statistieken gaan symboliseren. Als daar dezelfde mensen gaan wonen die nu, al dan niet door hun eigen toedoen, hele stadsdelen op een achterstandspositie zetten, dan worden die torens een soort cumulatie van grootstedelijke problematiek, met schuldenproblematiek, werkeloosheid, taalachterstanden en criminaliteit. 

Omwille van het electoraal scoren moet je soms ook dingen zeggen die niet fijn zijn, als je ze maar kunt uitleggen. Om een voorbeeld te noemen, hier in Den Haag hebben we de Ooievaarspas, een pas voor mensen met lage inkomens waarmee ze allerlei kortingen krijgen. Die pas is bijna onbetaalbaar aan het worden omdat er zoveel mensen gebruik van maken. Alle mensen die er niet voor in aanmerking komen, die gewoon een baan hebben, soms net teveel verdienen en daardoor zelf overal buiten vallen, betalen die pas voor de mensen met lage inkomens. De ene helft van Den Haag betaalt dus voor de andere helft en dat vinden wij oneerlijk. De PVV wil die Ooievaarspas daarom afschaffen en er een seniorenpas van maken, zodat alle ouderen in Den Haag in aanmerking komen voor kortingen. Het geld dat we daarmee besparen gebruiken we om de belastingen voor iedereen te verlagen, dus ook voor degenen die nu net buiten de boot vallen. Dat is eerlijker en rechtvaardiger.

Elk jaar wordt in Den Haag de belasting verhoogd en waar ligt de grens? Er gaat in onze stad 600 miljoen per jaar naar het sociale c.q. armoedebeleid, wat zou je met dat geld kunnen doen om de stad mooier te maken in plaats van mensen zonder Nederlandse taalbeheersing te voorzien van een uitkering, een gratis zorgverzekering en allerlei andere gratis zaken en kortingen. 

Het belangrijkste punt is dus dat de instroom stopt, en dat we Den Haag houden zoals het is met mensen die er nu al zijn. We willen niet allerlei mensen het land uitjagen, wat Links ook zegt, maar we willen wel dat mensen mee gaan doen. We willen daadwerkelijk eisen gaan stellen aan die mensen, omdat ze er zelf ook niet beter van worden als linkse politici zeggen dat ze geen Nederlands hoeven te leren en zich niet hoeven aan te passen, maar wel een uitkering krijgen. Die manier van denken is verkeerd, je bewijst die mensen geen dienst door niets van ze te verwachten. Het is leuk om mee te doen met de samenleving. Mensen met een baan zijn vaak gelukkiger dan mensen zonder, omdat ze onderdeel van iets zijn, hun eigen geld verdienen, vaak wat meer te besteden hebben, dus je gunt het juist die mensen die nu niet meedoen, dat ze wel mee kunnen gaan doen in de Nederlandse samenleving, in de Haagse samenleving. 

Daarnaast willen we meer zeggenschap voor de burgers in Den Haag, met bijvoorbeeld wijkreferenda. Er wordt vaak gepraat over participatie, maar dat is doorgaans meer een woord op papier dan dat mensen echt mogen meedoen.  Het establishment is altijd bang om mensen aan het woord te laten, want als je namelijk mensen vraagt om hun mening, dan is de kans groot dat ze contraire de ideeën van het establishment zullen stemmen.”

Veel Hagenezen zal dit verhaal aanspreken, wellicht zal de PVV daardoor bij de volgende verkiezingen gegroeid zijn, tot misschien zelfs wel grootste partij van Den Haag, zou je dan deel willen uitmaken van een coalitie?

“Afgelopen oktober is er nog een peiling geweest, waaruit bleek dat de PVV nu 7 zetels zou halen, daarmee zouden we de tweede partij van de stad worden. Dat zou natuurlijk heel goed zijn om de mogelijkheid te hebben om dit soort elementaire zaken te kunnen regelen. Elke keer als ik dit verhaal hou over het stoppen van bevolkingsgroei, komt Links met allerlei beschuldigingen van xenofobie en discriminatie, terwijl ik denk dat juist de mensen waar Links voor zou moeten opkomen, de mensen in die wijken met veel migrantengroepen, het meest gebaat zijn bij het feit dat we de verzorgingsstad die Den Haag is, op peil weten te houden. Die verzorgingsstad komt echter steeds verder onder druk te staan, omdat steeds meer mensen uit dezelfde pot moeten eten. Juist die kwetsbare migrantenwijken, waar de mensen al zo dicht op elkaar leven, zijn de wijken waar nu het meeste geld naar toe gaat en die mensen zijn er daarom juist niet bij gebaat als er nog meer mensen bij komen.”

Hoe denk je dat het komt dat de linkse partijen niet zo pragmatisch denken over de problemen rondom radicalisering, woningtekort en bevolkingsgroei?

“Volgens mij komt dat omdat ze die mensen eigenlijk zien als ‘electoraal stemvee’, dat ze hen gebruiken om zetels binnen te halen. Ze prediken diversiteit en multiculturaliteit, maar vooral in de praktijk zie je, dat ze er zelf niets mee te maken willen hebben.”

We hebben het net al gehad over een aantal problemen in Den Haag, zoals woningtekort en bevolkingsgroei, wat is jullie standpunt wat energietransitie betreft?

“Drie jaar geleden is energietransitie in de gemeenteraad besproken, de PVV was daarbij de enige partij die principieel tegen heeft gestemd. Andere partijen die tegen stemden, vonden het voorstel niet ver genoeg gaan. Wij zijn van mening, dat het absurd is dat mensen over de grens in Duitsland subsidie krijgen om aan het gas te worden gekoppeld omdat het een van de schoonste fossiele brandstoffen is waar ook nog veel voorraad van is, en dat we hier in Den Haag voor heel veel geld woningen juist van het gas af gaan halen. De energievoorziening wordt daardoor veel duurder, veel mensen hebben daar gewoon het geld niet voor en het is volgens ons ook onnodig. Ik ben helemaal niet tegen milieumaatregelen, want van een schone leefomgeving knapt iedereen op, maar het idee dat je hier in de stad Den Haag door wijken van het gas te halen iets kunt doen aan de vermeende opwarming van de aarde, daar geloof ik helemaal niet in. Maar maatregelen nemen om de luchtkwaliteit goed te houden, als het enigszins betaalbaar kan, dan moeten we dat zeker doen.”

Zijn er nog meer zaken rondom het milieubeleid in Den Haag die je anders zou willen zien?

“Milieu omvat ook de manier waarop afval wordt opgehaald, of er geen afval op straat ligt en een schone leefomgeving in het algemeen, iets wat eigenlijk bijna iedereen belangrijk vind. Daarnaast omvat het volgens mij ook het beheer en behoud van groen in de stad. De PVV stemt als een van weinige partijen altijd voor groenbehoud. Groen in een stadsomgeving is ten eerste heel gezond, maar ook iets waar je mentaal van opvrolijkt. Om die reden maak ik me ook wel zorgen over de groei van de stad en de gevolgen die dat heeft voor het groen. Den Haag is een van de groenste grote steden in Nederland, we hebben veel groen en mooie stadsparken. Wij zeggen, dat ook voor het behoud van dat groen, je iets moet doen aan het beperken van het inwonersaantal. Ook moties op dat gebied worden weggestemd door bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Groen Links, de kernprincipes waarop die partijen in feite zijn gestoeld, stoppen op het moment dat je ze koppelt aan immigratie. Het is wel frappant dat alles moet wijken voor massa immigratie in de stad.”

De laatste tijd zie je in de media vaak foto’s van stadsparken vol met zwerfafval. Denk je dat het verspreiden van zwerfafval harder aan moet worden gepakt?

“Jazeker! Ik heb toevallig laatst zelf nog een foto op Twitter geplaatst van het Westbroekpark op Scheveningen dat bezaaid was met afval. Het was een weekend mooi weer geweest en toen ik daar maandagochtend met mijn hond liep, geloofde ik gewoon mijn ogen niet. Overal lag afval, hele barbecues, lege chips zakken, bierflesjes. Ik heb dus de wethouder gevraagd ervoor te zorgen dat daar op wordt gehandhaafd. Er zijn hier in Den Haag hele schone wijken, maar helaas ook minder schone wijken. Ik weet niet of het iets te maken heeft met het hogere aantal migrantengroepen dat daar woont, maar vaak zie je wel een soort correlatie daartussen. De wijk Moerwijk in Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld, een van de kwetsbaarste wijken van Nederland, heeft een enorm probleem met ratten, die afkomen op al het afval dat overal ligt. Dat probleem heeft vooral te maken met het feit dat veel mensen hun etensresten van het balkon afgooien omdat ze eigenlijk geen eten mogen weggooien. De oplossing van zulke problemen ligt vaak in consequent handhaven, ook buiten kantooruren. 

Ook het bijplaatsen van afval bij ondergrondse containers, leidt vaak tot veel overlast. Er is afgelopen zomer een motie van mij aangenomen om op die afvaldepots camera’s te plaatsen om snel actie te kunnen ondernemen om dit te stoppen. Het gaat traag, maar in kleine stapjes, maar uiteindelijk vormen veel kleine stapjes met veel geduld op de langere termijn wel een grote stap in de goeie richting.  Als je als gemeenteraadslid een aantal doelstellingen hebt en daar elke keer op terugkomt, zie je uiteindelijk wel progressie.”

Dan mijn laatste vraag, heb je nog een boodschap voor de lezers van dit interview?

“Jazeker! Mijn boodschap is dat je vooral moet doen waar je je goed bij voelt, ook al zeggen anderen dat je het niet moet doen. Zo ben ik zelf ook in de politiek terechtgekomen. Vijftien jaar geleden ben ik daar ingestapt zonder dat ik enig idee had waar het toe zou gaan leiden en nu zit ik hier in de gemeenteraad van de mooiste stad van Nederland. Ik denk dat ik een goed verhaal heb voor onze stad, voor mijn stad en ik doe mijn best om dat uit te dragen. Je hebt natuurlijk de mensen hier in de gemeenteraad die zich inzetten, je hebt onze medewerkers hier, maar er kan uiteraard niets zonder de mensen in de stad die ons steunen. Het is eigenlijk een soort gezamenlijk project om die stad een stukje beter, Nederlandser en Haagser te maken.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.